عاشقان ریاضی روز پی قرن (Pi Day of the Century) را جشن گرفتند

در 14 مارچ امسال و در ساعت 9 و 26 دقیقه و 53 ثانیه، دقیقا معادل عدد پی بود (9:26:53 15/14/3) و این ترتیبِ تاریخ و ساعت در هر قرن تنها یک بار اتفاق می افتد.

قطعا همه ما با عدد پی (Pi، π) آشنایی داریم و می دانیم که این عدد معادل با 3.14 می باشد. این نکته را باید بدانید که عدد پی از ثابت های ریاضی بوده و عددی حقیقی و گنگ می باشد که تعداد ارقامِ بعد از ممیز آن تا بی نهایت ادامه دارد. این عدد در ریاضیات، فیزیک و علوم مهندسی کاربرد داشته و همچنین به نام ثابت ارشمیدس نیز قابل شناسایی است. در هندسه اقلیدسیِ دو بعدی، این عدد را نسبتِ محیط دایره به قطر دایره و یا مساحت دایره ای به شعاع واحد تعریف می کنند. مقدار آن با نمایش 10 رقم، معادل است با 3.141592653.

روز پی قرن

دقیقاً چهار روز پیش تقویم 14 مارچ 2015 را نشان می داد. این روزی است که هر قرن فقط یک بار تکرار می شود و به روزِ پیِ قرن شهرت یافته است و این روز را عاشقان ریاضی در سرتاسر دنیا جشن می گیرند. شاید با خود بگویید چطور؟ بر اساس نحوه نوشتاری تقویم در غرب، این تاریخ را بدین گونه نشان می دهند، 15/14/3، یعنی در اول ماه، بعد روز و بعد سال.

در 14 مارچ امسال و در ساعت 9 و 26 دقیقه و 53 ثانیه، دقیقا معادل عدد پی بود (9:26:53 15/14/3) و این ترتیبِ تاریخ و ساعت در هر قرن تنها یک بار اتفاق می افتد.


عصر تکنولوژی، Techeraارسال نظر