جدیدترین مطالب آتشفشان های یخی

تنها آتشفشان یخی سیاره کوتوله سرس، ممکن است به آرامی ناپدید شود. تحقیقات جدید نشان می دهد، لایه بیرونی سیاره کوتوله ممکن است، با گذشت زمان به آرامی تغییر کند و به تدریج موجب هموار شدن سطح سرس شود. در واقع ممکن است، در گذشته هم کوه های مشابهی در سرس به این ترتیب هموار شده…

دانشمندان شواهدی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد، آتشفشان های یخی سرس، حدود 4 میلیون سال قبل دائما فعال بوده اند. دانشمندان تصور می‌کنند، نقاط درخشان روی دهانه اوکاتور سیاره کوتوله، نمک‌های معدنی هستند که درنتیجه فوران آتشفشان های یخی در حدود 30 میلیون سال قبل، در این ناحیه ته‌نشین شده‌اند. به‌این‌ترتیب، یافته‌های جدید می‌تواند…