جدیدترین مطالب آلرژی

ژنتیک آلرژی میراثی ست که ازنئاندرتال ها برای انسان های مدرن امروزی باقی مانده است. سیستم دفاعی بدن میزبان تعداد زیادی از عوامل بیماری زاست. بدن انسان دربردارنده ی سه ژن مهم است که آنها را از دو گونه ی باستانی نئاندرتال ها و دنیسووا، به ارث برده است؛ که البته این دو گونه هزاران…