جدیدترین مطالب اتمسفر مریخ

مریخ ممکن است، زمانی دارای اتمسفری به غلظت زمین بوده باشد، اما براثر بادهای خورشیدی و تشعشات کیهانی اتمسفر خود را ازدست‌داده باشد. نتایج مطالعه جدید نه‌تنها می‌تواند، اطلاعات جدیدی در مورد قابلیت سکونت پذیری مریخ درگذشته‌ای نه‌چندان دور (در مقایسه با مریخ اولیه که بسیاری فرضیات سکونت پذیر مطرح کرده‌اند) در اختیار دانشمندان قرار…

فضانوردان نمی توانند از وجود آب در مریخ بهره مند شوند. مدارگرد شناسایی مریخ ناسا در سال 2011 توانست خطوط تیره ای را که در دره و پایه تپه های این سیاره ی سرخ جریان داشت، شناسایی کند؛ این جریان خطوط تیره در واقع وجود آب در مریخ را ثابت می کرد. این خبر برای…