جدیدترین مطالب اجرام آسمانی

عبور اجرام آسمانی داغ از اتمسفر ما منظره ی جالبی را به وجود می آورد، با اینحال برخورد ستاره های دنباله دار و یا شهاب سنگ ها با زمین می تواند عواقب فاجعه باری را به همراه داشته باشد. چند روز پیش شاهد بارش شهاب سنگی Delta Aquarid بودیم. بارش شهابی برساوشی (Perseid) نیز به…

برای اولین بار مشاهده شده که، منجمان یک ستاره مرده به اندازه زمین را در روند تغذیه در سیاره ای کوچک کشف کرده اند. این کشف می تواند رازی طولانی مدت در مورد این ستاره ها و ترکیب شیمیایی آنها باشد که تعجب و تحیر کارشناسان در دهه گذشته را حل کند. در حالیکه این…