جدیدترین مطالب احیای دریاچه ارومیه

رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه از توقف طرح احداث دریاچه مصنوعی از حقابه دریاچه ارومیه به دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد. این دریاچه مصنوعی قرار بود در استان آذربایجان شرقی ساخته شود.

دریاچه ارومیه زمانی دومین دریاچه شور جهان بود؛ اما امروز، تقریبا از بین رفته است. در طول چند دهه گذشته، بیش از 80 درصد از حجم دریاچه کاسته شده است. مطالعه جدیدی که هفته گذشته منتشر شده، برای نخستین بار علل خشکی دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه در این مورد…