جدیدترین مطالب اخبار خودروهای داخلی

بهترین خودروهای داخلی و بی کیفیت ترین خودروهای ایرانی توسط شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران معرفی شدند. این گزارش مربوط به ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل در آبان ماه 97 است.

صفحه 1 از 24