جدیدترین مطالب اخترشناسی در تمدن های اولیه

تمدن ماقبل انسان آیا وجود داشته است؟ یک پروفسور اخترفیزیک برای یافتن این پرسش به مرکز گودارد ناسا رفته و با یکی از متخصصین آن دیدار کرده است. دیداری که منجر به انتشار مقاله‌ای در مورد تمدن ماقبل انسان بر روی زمین شده است.

. مقدمه ای بر تاریخچه نجوم و اخترشناسی تمدن های گوناگون در پیشرفت علم نجوم سهیم بوده اند. در این مقاله دستاوردهای تمدن های گوناگون مانند بابِل، یونان و اسلام را در اخترشناسی با هم ورق می زنیم و همچنین با چگونگی گذر علم نجوم از مرحله زمین مرکزی به مرحله خورشید مرکزی آشنا شده…