دانشمندان قصد دارند با بررسی داده های گذشته و اطلاعات امروزی به کشف ستاره های ناپدید شونده و دلیل رفتار آنها بپردازند. ستاره شناسان در مکان یابی ستاره ها، حتی ستاره های قدیمی، بسیار ماهر هستند. اما آیا این مهارت درباره ی ستاره های ناپدید شونده نیز صدق می کند؟ تعدادی از دانشمندان به سرپرستی…