جدیدترین مطالب اختلالات عصبی

آگاهی بدن و یا حس عمقی، دقیقا مانند حس بینایی یا شنوایی و یا لامسه به ما کمک می کند تا در فضا حرکت کنیم و با جهان اطرافمان ارتباط برقرار کنیم. حس عمقی نوعی حس ششم است که اکنون مشخص شده عملکرد آن مرتبط به ژنی به نام، ژن PIEZO2 است. محققان با انجام آزمایش…

با استفاده از ناهمگنی ژنتیکی در اوتیسم و دیگر اختلالات عصبی تکاملی می تواند منجر به بهبود عملکرد در زمینه ی درمان شود. تحقیقات ژنتیکی نشان می دهد که صدها ژن عوامل ایجاد خطر برای اختلات عصبی تکامل یافته مانند اوتیسم هستند.این ناهمگونی نشان می دهد که هم چالش ها و هم موقعیت های مختلف…