ادوبی کانکت یک نرم‌افزار است که نصب آن برای برگزاری جلسات و کلاس‌های مجازی ضروری است و ما این گفتار را به حل مشکل Connecting در ادوبی کانکت اختصاص دادیم.