گروهی از هکرهای ناشناس با هک پلنفرم توئیچ درآمد استریمرهای توئیچ را فاش کردند و برخی از استریمرها نیز درآمدهای خود را تائید نمودند.