جدیدترین مطالب امنیت فیسبوک

الکس استاموس، رئیس بخش امنیت فیسبوک، شغل بسیار پر فشاری دارد. یعنی حفاظت و امنیت هر روزه از 1.5 میلیارد کاربر فیسبوک، وظیفه ی نهایی محافظت از میلیون ها کاربر به عهده ی این مهندس نرم افزار یونانی است. حفاظت در مقابل هکرهای نوجوان فرصت طلب در زیرزمین خانه هایشان گرفته تا متجاوزان حرفه ای با وظایف…