جدیدترین مطالب امواج فراصوت

یک تیم تحقیقاتی در ژاپن سیستمی را ایجاد کرده اند که به فرد اجازه می دهد بدون آنکه در نزدیکی یک شئ یا شخص دیگری باشد بتواند آن را لمس کند؛ به عبارت دیگر ما در حال حاضر یک هلوگرام قابل لمس داریم. این سیستم – که هاپتو کلون نامیده می شود – در آزمایشگاه…