جدیدترین مطالب امواج گرانشی

سه دانشمند اهل ایالات متحده بدلیل فعالیت هایشان در زمینه امواج گرانشی (امواجی که در بعد فضا- زمان و بدلیل جرم اجرام سماوی در سراسر کائنات منتشر می‌شوند) جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ را دریافت کردند.

کشف امواج گرانشی در سال گذشته ممکن است احساسی مانند پایان یک عصر مطالعاتی را القا کند. کشفی که پایانی بود بر یک جستجوی صد ساله برای تایید پیش‌بینی آلبرت انیشتین. در آن سوی ماجرا، رشته‌ای جدید در دنیای ستاره‌شناسی متولد شد که در نهایت افرادی بسیاری را غرق در جذابیت های خود می‌کند.

کاوشگر ژاپنی آکاتسوکی موفق به مشاهده یک موج گرانش گرانشی عظیم در اتمسفر زهره (ونوس) شده است. این نخستین باری نیست که چنین موج گرانشی در دومین سیاره منظومه شمسی مشاهده می شود؛ اما این بزرگترین موج گرانشی ثبت شده تاکنون است. شواهد جدید از این کشش گرانشی 10 هزار کیلومتری حکایت دارند، اتمسفر سیاره…

اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ وجود دارند؛ این نظریه ی 100 ساله به اثبات رسید. ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩاﻧﺸﻤﻨﺪاﻥ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺪﻳﺪﻩ ی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻒ، لیاقت ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ی ﻧﻮﺑﻞ فیزیک را دارد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺯاﻭﻳﻪ ی ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭا ﺩﺭ ﻋﻠم ﻧﺠﻮﻡ…

امواج گرانشی با امواج گرانش یا جاذبه تفاوت دارد. اگر ﻗﺼﺪ ﺩاﺭﻳﺪ اﺧﺒﺎﺭ اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ، ﺣﻮاﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺶ یا جاذبه ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ. اﻣﻮاﺝ ﮔﺮاﻧﺸﻲ، ﻛﺸﻒ ﺑﺰﺭﮒ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻫﻔﺘﻪ ی اﺧﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺩاﻧﺸﻤﻨﺪاﻥ ﺭﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺠﻲ ﻟﻴﺰﺭﻱ امواج ﮔﺮاﻧﺸﻲ (LIGO) ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ایجاد شده…

امواج گرانشی به وجود آمده ناشی از اغام دو سیاهچاله، دو رویداد عظیمی هستند که دانش نجوم را منقلب می کنند. نظریه آلبرت انیشتین، درباره ی وجود امواج در بافت فضا زمان، اثبات شد. فیزیکدانان توانستند اولین سیگنال های ناشی از برخورد عظیم دو سیاه چاله را که نزدیک به 1.3 میلیارد سال قبل به…