جدیدترین مطالب انقراض پرمین تریاسه

مطالعه ای جدید نشان می دهد، انقراض پرمین تریاسه، بزرگترین انقراضی که در دنیا رخ داده، به آن بزرگی که تصور می کردیم، نبوده است. محاسبات استیون استنلی از دانشگاه هاوایی، انقراض عظیم 90 تا 96 درصدی تمام گونه ها را به حدود 81 درصد کاهش داده است. اما بدیهی است که این رویداد با…