یکپارچگی یک متن ایجاب می کند که حدالامکان همه قسمت های آن به یک زبان نوشته شوند. در این مطلب به آموزش نحوه حل مشکل تایپ عدد در ورد پرداخته‌ایم.