جدیدترین مطالب بازگرداندن توانایی حرکت در معلولان

کمک به افراد معلول و فلج به منظور حرکت دادن اندام‌هایشان یکی از موضوعاتی بود که در دهه‌ 70 میلادی ذهن بسیاری از فیلمسازان را به خود معطوف کرده بود و حتی آثار فاخری نیز در این زمینه ساخته شد. اکنون باید گفت که این رویا به واقعیت پیوسته است. محققان با استفاده از تکنولوژی‌های…

دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve Univerity) موفق شدند که با استفاده از الکترونیک به یک مرد فلج توانایی حرکت بازو و دست را داده اند. این آزمایش ها اولین بار است که سیگنال های جمع آوری شده در مغز را برای بازگرداندن توانایی حرکت، به الکترودهای واقع در بازوی شخص ارسال شده…