جدیدترین مطالب برنامه موبایل

در مورد عملکرد سالانه یک صنعت اینترنتی در کشور، گزارشی تهیه شده است. بررسی نتایج این گزارش، نشان از افزایش تولید برنامه های موبایلی در 2 سال اخیر دارد.   براساس نتایج این گزارشات، این شیب تند افزایش تولید برنامه‌های موبایلی بیشتر مربوط به سال 95 است، به گونه‌ای که حدود 47 درصد کل برنامه‌های…

سالم، شاداب، دائما با انگیزه و پر از انرژی بودن، شاید تصور دلخواه هر کسی نباشد، اما هدف اصلی این اپ ورزشی است. برنامه های کوتاه و پرفشار تمرین های ورزشی، که همیشه و همه جا بدون توجه به سطح آمادگی جسمانی شما و بدون ابزار خاص قابل اجرا هستند، شما را به حدی می…