جدیدترین مطالب بزرگ ترین ابر نواختر در طول تاریخ

ابر نو اختر ی که 570 میلیارد برابر بیشار از خورشید درخشندگی دارد، باعث شگفتی اخترشناسان شد. تیمی از اخترشناسان سراسر جهان به کمک شبکه ی تلسکوپی ASASSN، توانستند جرمی بسیار نورانی را کشف کنند. ادامه ی این تحقیات به کشف قدرتمندترین ابر نو اختر شناخته شده، منجر شد. به اعتقاد اخترشناسان، هیچگاه شاهد وقوع…

در تاریخ 16 ژوئن، ستاره شناسان جسم نورانی را در آسمان مشاهده کردند که پس از تحقیقات معلوم شد آن جسم نورانی درخشان ترین ابر نواختری بوده که تاکنون شناسایی شده است. انفجار این ستاره در فاصله ای بالغ بر 2.8 میلیارد سال نوری از زمین اتفاق افتاده و تقریبا 500 میلیارد بار درخشان تر…