جدیدترین مطالب بهترین عکس های علمی

با قسمت دوم بهترین عکس های علمی سال 2015 با ما همراه شوید تصویر زیر رشد یک جلبک در دریاچه ی ایری را نشان می دهد. ناسا این تصویر را توسط ماهواره ی لندست 8 خود به ثبت رسانده است . آتشفشان Calbuco در شیلی برای اولین بار از سال 1961، آوریل امسال فوران کرد….

ﺭﻭﻳﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻝ 2015 ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. از این رویداد ها می توان ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺭﻩ ی ﭘﻠﻮﺗﻮ, ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ و ﻫﻮا ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ و ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را نام برد. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﺭﻭﻳﺪاﺩ ﻫﺎﻱ اﻣﺴﺎﻝ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﻴﺮﺕ اﻧﮕﻴﺰﻱ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ, ﺑﺎﻓﺖ های…