جدیدترین مطالب بهترین کشورها

برخی از بهترین کشورها امکانات و شرایط بهینه ای را برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید فراهم کرده اند؛ فاکتورهای زیادی برای استارتاپ ها مورد نیاز است که این کشورها به خوبی آنها را ارائه می دهند.