جدیدترین مطالب بیان احساسات واقعی چهره

اکثر مردم به راحتی می توانند احساسات عادی را در چهره ی افراد دیگر تشخیص دهند، اما مجموعه ای از حالالت چهره وجود دارند که تقریبا افراد از آن بی خبر هستند. در اواخر سال ۱۹۶۰ روانشناسان پی بردند که زمانی که انسان های سعی در پنهان کردن احساسات واقعی خود دارند، اغلب این احساسات را…