جدیدترین مطالب بینایی

اکثر انسان ها می توانند حدود ۱ میلیون رنگ را ببینند. برخی نیز کمتر از ۱ میلیون رنگ را می توانند مشاهده کنند. چشم انسان به طور متوسط شامل ۳ نوع مخروط حساس به طول موج های نور قرمز، سبز و آبی هستند. هر نوع از این مخروط ها می توانند حدود ۱۰۰ فام مختلف…