صدای انفجار بیگ بنگ مربوط به واقعه‌ای است که بنابر یکی از مدل‌های کیهان‌شناسی پذیرفته شده برای جهان و به همین نام، تکامل جهان در مقیاس بزرگ را توضیح می‌دهد.