جدیدترین مطالب تئا

مطالعه ای جدید که هفته جاری منتشر شده، پیشنهاد نظریه ای جدید برای شکل گیری قمر زمین، ماه داده است. به گفته این محققان، ماه تنها یک جرم سنگی بزرگ نیست، بلکه ممکن است از تعدادی (20 و یا بیشتر) قمر کوچک به وجود آمده باشد. در واقع به گفته این محققان، اجزای تشکیل دهنده…

هنوز چیزهای زیادی وجود دارند که در مورد ماه خاکستری مان نمی دانیم، اینکه ماه چگونه شکل گرفته؟ چرا مدار آن کج است و اینکه چرا در حدود 380،000 کیلومتر از زمین فاصله دارد، و چرا از ما دورتر نیست؟ ماتیا کوک از موسسه ستی (SETI) در کالیفرنیا، و تیمی از دانشمندان آمریکایی برای این موضوع…