جدیدترین مطالب تاثیر مصرف سوخت در تولید خودرو

این احتمال وجود دارد که در سال آینده شورای رقابت هنگام بررسی هزینه های مربوط تولیدکنندگان خودروی کشور، هزینه خروج خودروهای فرسوده از ناحیه تولیدکنندگان را نیز در نظرگیرد. مبحث اصلی جریمه تولید خودرو با مصرف سوخت بالا است.