جدیدترین مطالب تجاری سازی ایده

موانع موجود بر سر راه تجاری سازی ایده ها در ایران توسط مسئول نوآوری و فناوری دانشکده مهندسی و دانشیار دپارتمان عمران دانشگاه پوترا تشریح شد و به گفته وی، نخبگان و تحصیلکرده های ایرانی که در خارج کشور هستند به دلیل عدم اطمینان به دریافت پشتیبانی و حمایت است که به کشور باز نمی…