جدیدترین مطالب ترانزیستور

شما تصویری را می بینید که نه تنها می تواند یکی از کوچکترین قطعات نیمه هادی تا به امروز باشد، بلکه می تواند یکی از کوچکترین قطعات نیمه هادی ممکن نیز باشد. یک تیم تحقیقاتی جهانی، ترانزیستوری ساخته اند که متشکل از یک تک مولکول فتالوسیانین مس، ده اتم ایندیوم و یک ماده پشتیبانیِ ایندیوم آرسنید است….