جدیدترین اخبار و مقالات تست هوش

تست هوش : سیب را چگونه قرار دهیم تا همه به غیر از یکنفر آن را ببینند؟! در این معما و تست هوشی که امروز در تکراتو قرار داده‌ایم شما باید مشکل تصویر را پیدا کنید.

تست هوش : اگر فکر میکنید تیزبین هستید y را در بین باقی حروف پیدا کنید! در این معما و تست هوشی که امروز در تکراتو قرار داده‌ایم شما باید مشکل تصویر را پیدا کنید.

صفحه 1 از 74