جدیدترین مطالب تغییر اقلیم

ابر دزدی از آسمان ایران ادعای یک مقام نظامی است و توجیهی جدید برای موضوع تغییر اقلیم در ایران است. در این نوشتار بررسی می‌کنیم که آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ آیا واقعا می‌توان ابر یا برف دزدید یا خیر!