جدیدترین مطالب تلسکوپ فضایی اسپیتزر

اگر بتوانید که روی سطح سیاره تازه کشف شده تراپیست-1اف (TRAPIST-1f) که هم اندازه زمین است، بایستید، چه چیزی می بینید؟ در حال حاضر هیچ فرد زمینی جواب این سوال را نمی داند، اما یه عکس شاخص فرضی با توجه به داده های شهودی که از تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا (که مدار این تلسکوپ فضایی…

دانشمندان می گویند، یافته های غیر منتظره در مورد اتمسفر جهانی دور دست هم اندازه نپتون موجب شگفتی شان شده است. این کشف جدید تصور دانشمندان از سیارات فراتر از خورشید را به چالش کشیده است. سیاره فراخورشیدی HAT-P-26b، 437 سال نوری از زمین فاصله دارد، این سیاره یک سیاره داغ یا جسم نپتونی داغ…

خوشه NGC 6357، خوشه بزرگی است که اطراف آن را تابش ستارگان داغ جوان، گاز و گرد و غبارهای اجرام کیهانی در بر گرفته است. با وجودی که هیچ فصلی در فضا وجود ندارد، این خوشه کیهانی در واقع دارای نوعی زمستان سرد کیهانی است. به نظر می رسد، در ناحیه ای که خوشه NGC…