جدیدترین مطالب تلسکوپ کپلر

حدود 1480 سال نوری دورتر از زمین، ستاره‌ای رفتاری از خود بروز می دهد که تا پیش از این فضانوردان چنین چیزی ندیده بودند. هر از گاهی، در بازه های زمانی اتفاقی، نور این ستاره تا مرز 22 درصد کاهش می یافت. چنین نوری از سیاره ها به هیچ وجه ساطع نمی شود و این…

تیمی از ستاره شناسان با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط تلسکوپ کپلر ناسا یک طوفان لویاتان مواج را در سطح یک ستاره کوچک دور کشف کرده اند. اعتقاد بر این است که این طوفان، آنقدر بزرگ می باشد که قادر به بلعیدن سه سیاره به اندازه زمین در گستره خود خواهد بود، همچنین از…