جدیدترین مطالب توافق پاریس

آیا یک قانون منع تولید گازهای گلخانه ای، سودمند خواهد بود؟ آیا کاهش تولید گازهای گلخانه ای به صفر تا اواسط قرن، ممکن است؟ محققان طرح پیشنهادی جدیدی در این مورد ارائه داده اند. این طرح پیشنهادی که پنجشنبه هفته گذشته در نشریه ساینس منتشر شده، سنگین ترین محدودیت کاهش کربن در یک دهه آینده…