جدیدترین مطالب تولید انرژی پاک

بر کسی پوشیده نیست که این اپل مسئولیت و ضمانت انرژی خود را جدی می گیرد. در حال حاضر درصد زیادی از ساختار انرژی ها از طریق منابع تجدید پذیر، بدست می آید، اما اطمینان حاصل کردن از اینکه که امکانات تولید آنها نیز در راستای انرژی پاک می باشد، آسان نیست، به خصوص هنگامی…