جدیدترین مطالب تکامل ماهی ها

آیا می‌توان زمان خواب را در انسان کنترل کرد؟ مطالعات جدید می‌گویند گونه‌ای به نام غارماهی کور مکزیکی، علی‌رغم حفظ سلامتی خود در شبانه روز تنها به دو ساعت خواب نیاز دارد. فهم چرایی این موضوع کمک‌های بسیاری به تحلیل چرخه خواب در انسان‌ها خواهد کرد.

تحقیقات جدید از ایجاد هر بیشتر مناطق حفاظت شده دریایی در اقیانوس‌های جهان حمایت می‌کند. محققان این مطالعه جدید می‌گویند، ماهی‌ها می‌توانند تکامل پیدا کنند و کمتر در معرض صید ماهیگیران قرار گیرند. تحقیقات این محققان نشان می‌دهد، با ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی بیشتر، برخی ماهی‌ها که از صید مصون مانده‌اند، در این نواحی…