جدیدترین مطالب جراحی قلب

جراحان قلب در لهستان اولین عملی که در آن از تکنولوژی واقعیت افزوده برای اطلاعات بیشتر پزشکان در مورد بیمار خود، استفاده می شود را به سرانجام رسانده اند. پزشکان در این عمل که روی یک مرد 49 ساله انجام شد، موفق شدند یک شریان را که به طور کامل مسدود شده بود، باز کنند….

اگر جراح بتواند، قبل از عمل، یک نمایش واقعی از اندام بیمار ببینید و درکی از آن داشته باشد، جراحی قلب، بسیار امن تر اتفاق می افتد، یک سیستم که توسط  گروهی از محققان دانشگاه MIT و بیمارستان کودکان بوستون،توسعه یافته، این امر رامحقق ساخته است. در واقع با استفاده از اسکن MRI به عنوان…