به تازگی نرخ جرائم رانندگی 1400 منتشر شده است که در جدول این جرائم شاهد افزایش نرخ 5 درصدی نسبت به سال گذشته هستیم و درآمد حاصله به خزانه کشور واریز می شود.