سال‌های سال پژوهشگران در پی آگاه‌سازی جهان، از لزوم برنامه‌ای جامع برای مقابله با تغییرات اقلیمی گفته‌اند اما تاثیرات آن بر اقتصاد جهان چه خواهد بود؟