جدیدترین مطالب حفظ تمرکز

شما به عنوان یک کارآفرین با مشغله‌ی زیادی روبرو هستید. زمانی که دائما با کارمندان متعدد، مشتری ها، ایمیل ها و تماس های تلفنی بیشمار سروکار دارید، حفظ تمرکز به یک چالش دشوار تبدیل می‌شود که به توجه بیشتری نیاز دارد. با این اوصاف، برای کار کردن در میانه‌ی این سروصداها باید درک درستی از…