جدیدترین مطالب حملات سایبری

فعالیت های بشر در فضای مجازی علاوه بر دارا بودن فرصت، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته است. تهدیدهایی که مجازی هستند اما گاهی نیز واقعیت پیدا می کنند و باعث می شود جنگ سایبری در دنیای واقعی اتفاق افتد. هرچه این فضا بیشتر رشد کرده است مشکلات و تهدیدات مربوط به این فضا نیز…

صفحه 1 از 2