جدیدترین مطالب حمله هکرها به آمریکا

Office of Personnel Management) OPM) که مسئول انتشار مسائل امنیتی دولت آمریکا است، ارقام جدیدی را از اطلاعات ربوده شده در طی دو حمله سایبری به این اداره، اعلام کرده است. در حالیکه اولین حمله در ماه آوریل 4.2 میلیون نفر از کارمندان قبلی و فعلی دولت آمریکا را در بر گرفته بود، در اوائل ماه ژوئن…