جدیدترین مطالب خدمت سربازی

مهلت ثبت‌نام برای وام 150 میلیون تومانی سربازی تا پایان تیر ماه خواهد بود که باتوجه به این موعد واجدین شرایط باید از شرایط و مدارک لازم اطلاع حاصل کنند.

صفحه 1 از 3