جدیدترین مطالب خطای 53

ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ اﭘﻞ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮒ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ی اﺭﻭﺭ 53 ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ، ﻋﺬﺭﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮﺩ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﭘﺪﻳﺖ iOS اﻗﺪاﻡ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ. زمانیکه افراد غیر متخصص، برای فعال کردن سنسور اثر انگشت تلاش کنند، اﺭﻭﺭ 53 اﻴﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﮒ ﻛﻪ با ﻧﺎﻡ اﺭﻭﺭ 53…

ارور 53 در آیفون ها همچنان دردسر آفرینی می کند. شرکت حقوقی PCVA در سیاتل، در نظر داشت که در رابطه با موضوع ارور 53، خطایی که گوشی آیفون را از دسترس خارج می کند، شکایتی را علیه اپل در دادگاه مطرح کند؛ و امروز تصمیم نهایی را گرفت و شکایت خود را برای هیئت…