جدیدترین مطالب خودآگاهی

خودآگاهی مهم‌ترین کیفیت انسانی محسوب می‌شود. چیزی که هزاران سال است، ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است: خودآگاهی از کجا نشأت می‌گیرد و چگونه به وجود می‌آید؟ تاکنون مطالعات زیادی برای مشخص کردن مکان فیزیکی خودآگاهی در مغز صورت گرفته و حتی یک فیزیکدان اعلام کرده، ممکن است، خودآگاهی حالت جدیدی از ماده…

دانشمندان دانشگاه هاروارد تصور می کنند، موفق به درک نحوه کار خودآگاهی یا ماهیت ذهن شده اند. ماهیت ذهن با دو معیار تعریف شده است: برانگیختگی و آگاهی. به گفته دانشمندان برانگیختگی با ساقه مغز در ارتباط است. برانگیختگی بخش اساسی از مغز ماست که مسئول کنترل تنفس و چرخه خواب و بیداری است. از…