جدیدترین مطالب خون آشام

محققان توانستند پروژه بازسازی چهره یک خون آشام توسط هوش مصنوعی را به مرحله پایانی برسانند و تمامی مشخصات ژنتیکی این خون‌آشام را تکمیل کنند.

طبق اخبار و اطلاعات به دست آمده در قبرستانی در کشور لهستان بقایای یک خون آشام قرن هفدهمی با یک داس بر روی گردنش کشف شده است. داسی که بر روی گردن این خون آشام زده شده برای جلوگیری از بیدارشدن آن پس از مرگ به کار گرفته شده است.