برخلاف کلیشه­ های رایج، کامیلا شرایر بیوشیمیست (زیست شیمی­دان) ساکن ویرجینیا، با انجام دادن یک آزمایش علمی به عنوان دختر شایسته 2020 آمریکا برگزیده شد.