جدیدترین مطالب درمان سنگ کلیه

بر اساس مطالعه جدیدی که محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی میشیگان انجام داده اند، ترن هوایی می تواند تاثیری بیش از هیجان صرف داشته باشد. نویسندگان این مقاله دیوید وارتینگر و همکارش مارک میچل، پس از ادعای بیماری که می گفت، بعد از سه بار سواری در ترن هوایی سه سنگ کلیه دفع کرده، مجموعه…