جدیدترین مطالب دوره پلیستوسن

بسیاری از گونه های جانوری بعد از سال ها زندگی در کنار انسان، خود را با زندگی در محیط های جدید سازگار کرده اند، یکی از گونه های خاص، گندراسوی لکه‌ دار غربی است. بر اساس مطالعه جدیدی که در نشریه بوم شناسی و تکامل منتشر شده، محققان گزارش داده اند که این جانور گوشتخوار…

دانشمندان موفق به کشف دی ان ای دو گونه انسان منقرض شده، نئاندرتال ها و دنیسووان ها در غارها شده اند، این درحالی است که حتی اسکلت این گونه ها باقی نمانده است. محققان در مطالعه خود که روز پنجشنبه در نشریه ساینس منتشر شده، گفته اند، روشی که در این مطالعه به کار برده…