جدیدترین مطالب ذوب یخچال های طبیعی

وقتی به قطب جنوب فکر می‌کنید، احتمالا نواحی سرد، نامساعد و پوشیده از یخ را تصور می‌کنید. اما شاید این تصویر ذهنی قطب جنوب دیگر فقط به گذشته تعلق داشته باشد. در واقع تصویری که در طول حداقل 3 میلیون سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، یعنی زمانی که سطح دی‌اکسید کربن اتمسفر نزدیک به سطح…